Sunday, July 21, 2024

กรมชลฯ ร่วมบูรณาการซ้อมแผนเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

วันนี้ (10 ก.ค. 67) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความพร้อมมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่...

กรมชลฯ ปฏิบัติตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัด พร้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (8 ก.ค. 67) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ...

“รมว.ธรรมนัส” นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ประชุมแลกเปลี่ยนส่งเสริมสินค้าเกษตร พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างไทย-นครเซี่ยงไฮ้

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบหมายให้นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการ มกอช. เดินทางเข้าร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCPIT) เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสช่องทางการค้าสินค้าเกษตรในนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตร และการเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่สำคัญ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ของนครเซี่ยงไฮ้ (China Council for...

มกอช. MOU 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

วันที่ 8 ก.ค.67 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. และ แพทย์หญิง อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการระดับนโยบาย...

มกอช. จับมือมูลนิธิโครงการหลวง ติวเข้มเยาวชนโครงการหลวง พัฒนาให้เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (กนม.) ร่วมกับสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในสถานศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้นำด้านการมาตรฐานเยาวชนโครงการหลวง เพื่อพัฒนาและสร้างผู้นำเยาวชนโครงการหลวง ให้สามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอดการทำงานตามแนวทางโครงการหลวงให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ และเสริมสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงให้กับเยาวชน เจ้าหน้าที่โครงการหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกษตรกร โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรในการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre audit) และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโครงการหลวง รวมทั้งสอดคล้องกับกระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure : SOP ของโครงการหลวงและกระบวนการตรวจรับรองของหน่วยตรวจกรมวิชาการเกษตร การจัดสัมมนาครั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้...

ชป. เร่งพร่องน้ำแก้มลิงปากตากล้า อ.จังหาร รับมือฝนตกหนัก ลดภาระการระบายน้ำชี-มูล

นายไพฑูรย์ ศรีมุก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 สั่งการให้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เร่งพร่องน้ำแก้มลิงปากตากล้า ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ตามข้อสั่งการของนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณาพร่องน้ำในลำน้ำชี-มูล รวมไปถึงพื้นที่แก้มลิงและพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ำ เพื่อรองรับปริมาณฝนและช่วยลดภาระการระบายน้ำในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมีปริมาณน้ำมากขึ้น สำหรับแก้มลิงปากตากล้า มีปริมาณความจุเก็บกัก 100,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง...

กรมชลฯ ขยายผลความรู้ สู่การต่อยอดที่ยั่งยืน แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ (4 ก.ค. 67) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

สชป.7 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย ดร.จักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นาวสาวนพภาภรณ์...

นายกฯ เศรษฐา นำทีม ครม. ประชุม ครม.สัญจร ประตูสู่อีสาน กระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) โดยมี คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้...

รมว.ธรรมนัสฯ นำทีมกระทรวงเกษตรลงพื้นที่แก้ปัญหาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ยกระดับชีวิตพี่น้องเกษตรกรถิ่นเมืองช้าง

วันนี้(1ก.ค.67) ณ ท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้ภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ นายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ราบขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

Latest article

อธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมอ่างฯ ห้วยเชียงคำ ย้ำภารกิจสำคัญ!! ต้องช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (20 ก.ค.67) นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มอบหมายให้ชลประทานจังหวัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

ค่ายเพลง “จีเวล มิวสิค (JEVEL MUSIC)”เปิดตัวศิลปินน้องใหม่ “FRANKT ส่งซิงเกิล เดบิวต์ “เจ็บเลยมั้ย(the end)” มาเอาใจแฟน ๆ...

หลังจากปล่อยทีเซอร์ออกไปไม่ทันข้ามคืน ส่งให้แฮชแท็ก #เจ็บเลยมั้ยTeaser1  ติดเทรนด์ X อันดับ 2 อย่างต่อเนื่อง  ถือเป็นการเปิดตัวเดบิวต์อย่างเป็นทางการ  ในฐานะศิลปินคนแรกของ จีเวล มิวสิค(JEVEL MUSIC) ค่ายเพลงน้องใหม่ ภายใต้ บริษัท โจติ เอนเตอร์เทนเมนท์ (JOTI ENTERTAINMENT)  และ Distributor โดย โซนี่...

“กลัฟ-คณาวุฒิ” ปล่อยโปรเจคพิเศษ!ร่วมกับศิลปินเวียดนามชื่อดัง Quang Hùng MasterD ในเพลง “แค่เรา”

ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ได้เหงาสำหรับหนุ่ม กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ที่ล่าสุดเจ้าตัวปล่อยผลงานอีกหนึ่งชิ้นมาให้พี่ๆ ลูกบอลได้ติดตามกันกับโปรเจคพิเศษซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดในเพลง “แค่เรา”ซึ่งความพิเศษของเพลงนี้คือการคอลแลปกันระหว่างศิลปินเวียดนามชื่อดัง Quang Hùng MasterD โดยเพลงนี้เป็นการนำเพลงเวียดนามมาทำเป็นเวอร์ชั่นไทยครั้งแรก ซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่เพียงปล่อย MVในวันแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม แฟนๆ ทั้งไทยและอินเตอร์แฟนก็หวีดกันจนติดเทรนทวิตเตอร์ (X) อันดับ 1 ทั้งในไทยและพร้อมกันอีกหลายประเทศ และยังได้ทะยานสู่เทรนโลก งานนี้เรียกว่าไม่ว่าหนุ่มกลัฟจะปล่อยผลงานอะไรมาก็ปัง!ทุกอย่างจริงๆ ...