5 หน่วยงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งชุมชนพื้นที่ภาคใต้

0
11207

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” กับ พลตรีจำรัส สังขะวร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 ดร.วิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ นายทวี สร้อยสิริสุนทร เลขาธิการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ณ โรงแรมชฎา แอด นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการลงนามความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคใต้ , สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ , และ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ยกระดับเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ภาคใต้ การสร้างฐานข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกร ผลักดันขึ้นสู่ข้อเสนอระดับนโยบาย เพื่อให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาร่วมในระดับภาค (ภาคใต้) ด้านที่ดิน หนี้สิน แหล่งน้ำ สินค้าเกษตร สิทธิและสวัสดิการ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาของเกษตรกร เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายใต้บันทึกความร่วมมือ ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล จังหวัด สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ภาคใต้ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทุกมิติร่วมกันเป็นปัญหาร่วมในจังหวัดและภาค (ภาคใต้) และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลร่วมของทั้ง 5 องค์กร

โดยแนวทางการดำเนินงานภารกิจในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แก่ การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล จังหวัด สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ , จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทุกมิติร่วมกัน เป็นปัญหาร่วมในระดับภาค (ภาคใต้) , ร่วมกันติดตาม หนุน เสริมการทำงานและการจัดทำระบบข้อมูลร่วมกัน เช่น ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง