อธิบดีกรมหม่อนไหมติดตามงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี พร้อมเดินหน้าพัฒนาการผลิตไข่ไหมคุณภาพดี และผลักดันการปลูกหม่อนเป็นพืชอาหารสัตว์

0
9541

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในการประชุมติดตามงานหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สระบุรี โดยมีนายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี เข้าร่วมประชุม

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี เช่น กระบวนการผลิตไข่ไหมคุณภาพดี ซึ่งในส่วนนี้ กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งไข่ไหมคุณภาพดีให้ถึงมือเกษตรกร โดยในอนาคตอันใกล้ จะพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการผลิตแผ่นไข่ไหม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร และจะดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์ไหมพันธุ์ใหม่ที่สามารถให้เส้นใยที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กันไปด้วย

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สีธรรมชาติและศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ลายผ้าไหม รวมทั้ง การจัดการแปลงหม่อนซึ่ง “หม่อน” นอกจากจะนำไปเลี้ยงไหมแล้ว ยังสามารถนำไปทำเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้ เนื่องจากใบหม่อนมีส่วนประกอบที่มีโปรตีนสูง ส่งผลดีต่อคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์ ปัจจุบันพบว่ามีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นลักษณะของการทำสัญญาซื้อขายใบหม่อนล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และมีแนวโน้มการตลาดที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น จึงนับได้ว่า “หม่อน” เป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกที่สามารถส่งเสริมให้เป็นพืชอาหารสัตว์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทดแทนพืชเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยกรมหม่อนไหมพร้อมเดินหน้าให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป