อธิบดีกรมชลฯ ลงใต้ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ระโนด-กระแสสินธุ์

0
40913

วันนี้ (21 เมษายน 2566) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายศุภกิจ จันทร์จุลเจิม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานแผนการดำเนินงาน ผลงานความก้าวหน้า ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระโนด , อำเภอกระแสสินธุ์ , อำเภอสทิงพระ และ อำเภอสิงหนคร มีพื้นที่ 452,250 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 283,450 ไร่ โดยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ระโนดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในฤดูฝน เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอีกด้วย

กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ โดยมีแผนกิจกรรมการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย อาทิ

1.ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านท่าเข็น
2.ขุดขยายคลองศาลาหลวง ระยะทาง 2.44 กม.
3.ขุดขยายคลองโคกทอง -หัวคลอง ความยาว 4.663 กม.
4. ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระโนด
5.ขุดขยายคลองโรง ความยาว 4.00 กม.
6. ขุดขยายคลองพังยาง ความยาว 4.50 กม.
7. ขุดขยายคลองหนัง ความยาว 2.524 กม.
8.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำสนามชัย

รวมถึงแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มศักยภาพคลองพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โดยขุดขยายคลอง ความยาว 37.40 กม. หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถชะลอน้ำหลากในช่วงฤดูฝนได้ 32,000 ไร่ ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 23,447 ไร่ และราษฎรได้รับประโยชน์ 1,485 ครัวเรือน สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งเพิ่มขึ้นอีก 12,000 ไร่


ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดเตรียมโครงการตามแผนงบประมาณปี 2567 ซึ่งจะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบระบายน้ำคลองโพธิ์ , โครงการระบบระบายน้ำคลองมาบกำ ในเขตตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ระยะที่ 2 ในเขตตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด ซึ่งศึกษาแล้วเสร็จทั้ง 3 โครงการ เป็นการขุดขยายคลองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำและระบายน้ำ มีแผนงานก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2567-2568) จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 2,717 ไร่

ในการนี้ อธิบดีกรมชลฯ ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งให้ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำ-ส่งน้ำเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าระวังค่าความเค็ม และเร่งขุดบ่อยืมดินเพื่อสำรองน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศของคลองส่งน้ำ ตาม 10 มาตราการ รองรับฤดูแล้งปี 2565/66 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ