สศก. MOU ธ.ก.ส.เชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับวิชาการ และการให้บริการเกษตรกร

สศก. MOU ธ.ก.ส.เชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับวิชาการ และการให้บริการเกษตรกร

0
1200

สศก. MOU  ธ.ก.ส.เชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับวิชาการ และการให้บริการเกษตรกร

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า               ที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงานมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านตู้ประชาสัมพันธ์ Kiosk ซึ่งเป็นระบบหน้าจอสัมผัส ซึ่งให้บริการ ณ ที่ทำการ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และยังมีความร่วมมือกันในด้านข้อมูล Big data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ผ่านเว็ปไซต์แผ่นดินทอง และ Application A-Mobile และข้อมูลราคาสินค้าเกษตร สำหรับพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง สศก.และ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล การประมาณการ GDP ภาคเกษตร และการสำรวจข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางการเกษตรและการบริการแก่เกษตรกรและประชาชน ซึ่ง MOU ฉบับใหม่นี้ ลงนามโดยเลขาธิการ สศก. และ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ การดำเนินงานจะขับเคลื่อนภายใต้คณะทำงาน ประกอบด้วย   รองเลขาธิการ สศก. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงาน มีผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. เป็น รองประธานคณะทำงาน และมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบ ทิศทาง นโยบาย และแผนงานต่างๆ

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มอายุสูงขึ้นเนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางการเกษตรน้อยลง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกร  สูงวัยเพื่อทดแทนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต ซึ่ง สศก. ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการ ในการกำหนดนโยบาย วิจัย ประเมินผล และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้มีอาชีพเกษตรกร โดยนำความรู้ด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการ และยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยในเวทีสากล ในขณะที่ ธ.ก.ส. ได้ให้ความสำคัญกับการนำผลการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเช่นกัน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการ “วิจัยนำการพัฒนา” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ดังนั้น การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญให้เกษตรกร สถาบันเกษตร ตลอดจนชุมชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้อย่างทันท่วงที สามารถปรับตัว และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรได้ประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนขอรับการให้บริการข้อมูล เกษตรกร     และประชาชนทั่วไป สามารถขอรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรจาก สศก. ได้ที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870 และสามารถขอรับข้อมูลการให้บริการจาก ธ.ก.ส. ได้ที่ Call Center    0 2555 0555 และศูนย์บริการลูกค้า 1593

#AllnewsExpress