สวนสุนันทา RIDC โพล เผยคนไทยส่วนใหญ่พอใจผลงานรัฐบาล ปลื้ม“โครงการคนละครึ่ง-ประกันราคาพืชผลการเกษตร”มากที่สุด

0
11326

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา หรือ RIDC โพล เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล ประจําปี พ.ศ. 2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การถดถอยของ เศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จํานวนท้ังสิ้น 4,121 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 พบว่า ประชาชนร้อยละ 62.11% พอใจภาพรวมผลงานและการทํางานของรัฐบาล


ส่วนกระทรวงที่ประชาชนพอใจกับผลงานและการทำงานมากที่สุดได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65.62% กระทรวงพาณิชย์ 65.51% และกระทรวงสาธารณสุข 64.20% กระทรวงแรงงาน 62.98% และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 60.01%


ขณะเดียวกันผลงานของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบหรือรับรู้มากท่ีสุดได้แก่ โครงการ “คนละคร่ึง” 36.55% โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตรและประกันรายได้เกษตรกร 35.13% โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 34.67% โครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” 34.11% โครงการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสุกรและโรคระบาดพืช 33.95% การแก้ไขปัญหา COVID – 19 28.17% โครงการ “ช็อปดีมีคืน” 22.35% โครงการตลาดออนไลน์เพื่อการเกษตร 12.27% โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่” 11.78% และโครงการสินเชื่อ Soft Loan และลดภาระสินเชื่อ 11.40%