รองอธิบดีกรมชลประทาน ลง พท.ติดตามตรวจประเมิน คุณภาพการบริหารจัดการน้ำ

0
6836

กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ เข้าถึง เข้าพบ เข้าแก้ สร้างการมีส่วนร่วมระดับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืน

วันนี้(11ก.ค.63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมิน การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ประจำปี2564 ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและการบำรุงรักษา โครงการชลประทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการชลประทานอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การประเมินดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่เพื่อเข้าถึงความต้องการของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างแท้จริง ตามนโยบาย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มุ่งสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมบรูณาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาแหล่งน้ำต่อไป เป็นการสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางด้านน้ำให้ประเทศอย่างยั่งยืน