รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

0
10402

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอยู่เป็นประจำและระบบประปาเดิมของโรงเรียนมีสภาพเก่าทรุดโทรมอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนขาดงบประมาณในการซ่อมแซม โดยสภาพเก็บน้ำเดิมมีความจุ 3,500 ลูกบาศก์เมตร มีสภาพแห้งขอดเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ประกอบกับความต้องการใช้น้ำที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมและหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรภายในโรงเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมชลประทานจึงได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมวางท่อสูบน้ำจากจุดสูบ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชวงถึงบ่อพักน้ำความยาว 2,672 เมตร เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารให้สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรของครูและเจ้าหน้าที่รวม 48 คน นักเรียน 508 คน สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านเกษตรกรรมบนพื้นที่ของโรงเรียนรวม 109 ไร่ 1 งาน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 470 ไร่ กลุ่มผู้ใช้น้ำที่รับประโยชน์ 22 ราย ช่วยให้โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้ 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่