รมว. “ธรรมนัส” เยือนเมืองนนท์ สั่งชป.เร่งปรับปรุง ปตร.กลางคลองบางใหญ่

0
39398

 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายยงยุทธ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 นายมงกุฎ เศรษฐเอกพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

คลองบางใหญ่เป็นทางน้ำชลประทานสายหลักที่มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งมีคลองย่อยๆ ที่เชื่อมต่อกันหลายสาย เช่น คลองอ้อมนนท์ คลองบางกอกน้อยและคลองนราภิรมย์ รวมทั้งยังเป็นคลองที่ใช้สัญจรไปมาทางเรือได้อีกด้วย โดยใช้ประตูระบายน้ำกลางคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารชลประทานหลักในการบริหารจัดการ แต่เนื่องจากประตูระบายน้ำดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า 70 ปี และมีขนาดเล็ก ไม่สอดคล้องกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน

กรมชลประทานจึงดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและศึกษาสภาพพื้นที่และเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยวางแผนปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองบางใหญ่ จากเดิมขนาด 6.00×4.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง เป็นขนาด 6.00×6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมประตูเรือสัญจรขนาด 6.00×6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางการคมนาคม ขนส่งทางบกและทางน้ำป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือท่องเที่ยวได้ตลอดลำน้ำ

ในการนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความมั่งคงทางด้านน้ำที่ยั่งยืนสืบไป