รมว.ธรรมนัส ติดตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชาวกระบี่ /ชป.ร่วมส่งน้ำให้เกษตรกรโครงการฯ

0
38021

วันนี้ (20 ต.ค. 66) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ : คทช.) แปลง 601 และแปลง 602 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ตลอดจนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เป็นการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร รวมทั้งจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่

ด้านนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 กล่าวถึงการสนับสนุนน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ โดยใช้น้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำคลองแห้งในการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนทั้งด้านอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ผลิตน้ำประปา การเกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย และตำบลใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังได้ส่งน้ำให้กับพื้นที่ คทช. แปลง 602 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง เพื่อสนับสนุนน้ำแก่พื้นที่การเกษตรอีกปีละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วย

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปยังแปลงตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และมอบอาคารอเนกประสงค์ให้แก่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ดำเนินโครงการ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ รวมทั้งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 ราย