รมว.กษ. ติดตามการพัฒนากว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำให้ชาวพะเยา

0
36009

บ่ายวันนี้ (9 ก.ย. 2566) ณ ลานอนุเสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนพัฒนากว๊านพะเยา โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ร่วมพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำ โดยขุดลอกตะกอนดินกว๊านพะเยา เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำในพื้นที่ตอนบน เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำ สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรอบกว๊านพะเยาจากเดิม 33.84 ล้าน ลบ.ม. เป็น 42.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์รวม 31,020 ไร่


นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนงานพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู กว๊านพะเยา รวม 5 ด้านด้วยกัน ทั้งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เพื่อให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ