‘รมช.ประภัตร’ ลุยร้อยเอ็ด ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์สร้างอาชีพ ดัน 7 โครงการเสริมสร้างรายได้ พร้อมเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์แจกผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

0
9497

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จากนั้นเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ว่า จ.ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพที่สำคัญ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3,019,700 ไร่ เป็นข้าวเหนียว 545,300 ไร่ ข้าวจ้าว 4,100 ไร่ ข้าวขาวดอกมะลิ​105​ 2,440,400 ไร่ และข้าวตลาดเฉพาะ 29,900 ไร่ โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ​105​ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ 986,807 ไร่ เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยในปี 2563/64 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3,500 ตัน แยกเป็น ข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ จำนวน 3,300 ตัน ข้าว กข6 จำนวน 200 ตัน มีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 54 กลุ่ม เกษตรกร 912 ราย พื้นที่ 14,043 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย

“เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนายกฯ มีความเป็นห่วงและเน้นย้ำให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ คุณภาพต้องดี เนื่องจากขณะนี้มีหลายจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมและสามารถลดต้นทุน ตลอดจนเร่งศึกษาวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105​ เนื่องจากที่ผ่านมาไทยเสียแชมป์ข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ ให้กับเวียดนาม จึงต้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ ไทย ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมามีหลายจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 อาทิ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) การสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก (ปลาตะเพียนขาว) การปลูกพืชอาหารสัตว์  และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่พื้นเมือง, เป็ดไข่, เป็ดเทศ) เป็นต้น”  นายประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้กำหนดรับซื้อข้าวขาวดอกมะลิ​ 105 จากสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ในราคา 20 บาท/กก. จากเดิม 15 บาท/กก. ที่ความชื้น 14% นอกจากนี้รมช.เกษตรฯ ยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (โคขุนกู้วิกฤติ โควิด19)  เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยใน จ.ร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท

สำหรับ เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ในฤดูฝน ปี 2563 มีพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 515 ไร่ เป้าหมายการผลิต 200 ตัน โดยสามารถผลิตเมล็พันธุ์ข้าวได้คุณภาพตามมาตรฐานของกรมการข้าว และตามเป้าหมายการผลิต ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านโนนสวรรค์ เป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง มีพื้นที่ 3,000 ไร่ สมาชิก 182 ราย ดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทยอีกด้วย