มกอช. คว้า 2 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8

0
25491

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการ มกอช. เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับรางวัล เข้าร่วม              ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลี

นายพิศาลฯ เปิดเผยว่า รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและ เป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลังใน 5 มิติ ประกอบด้วย1) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2) มิติด้านการเบิกจ่าย 3) มิติด้านการบัญชีภาครัฐ 4) มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และ 5) มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน รวม 103 รางวัล โดย มกอช. ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ และ 2) รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด

“การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรางวัลที่ได้รับถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของ              มกอช. ที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ มกอช. กล่าว