ปลัดเกษตรฯ รับมอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที “โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369”เพื่อส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

0
12138

ปลัดเกษตรฯ รับมอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369” จากบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง 4 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369” จากบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความประสงค์ขอบริจาคนมยูเอชที รสช็อคโกแลต ขนาด180 มิลลิลิตร จำนวน 845 ลัง (30,420 กล่อง) เพื่อมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประสานงานการส่งมอบนมยูเอชทีโฟร์โมสต์ฯ ที่ได้รับมอบในวันนี้ ส่งมอบต่อให้แก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10,000 กล่อง 2) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8,000 กล่อง 3) จังหวัดชลบุรี จำนวน 8,000 กล่อง และ 4) จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 4,000 กล่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักด้วยความเสียสละและความทุ่มเท

 ในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคนมยูเอชทีเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวางในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย จนเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยงต่าง มีความสำคัญและสมควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ จึงขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารบริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และขอส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งทั้งกำลังกายและกำลังใจ เพื่อความปลอดภัยและปราศจากโรคโควิด-19 ของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศดร.ทองเปลว กล่าว