ถึงคิว ชาวอำนาจเจริญ กรมชลประทาน เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำ หลังพบความต้องน้ำกินน้ำใช้เพิ่มต่อเนื่อง

0
26200

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ระบุถึง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ซึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ไร่ ถือเป็น 1 ใน 5 อ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 19.32 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานฤดูฝนได้ประมาณ 14,614 ไร่ และฤดูแล้งอีกประมาณ 3,000 ไร่

โดยพบว่า ปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร อีกทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตอำเภอหัวตะพานและอำเภอเมืองอำนาจเจริญ บริเวณริมฝั่งลำเซบายและลำห้วยปลาแดก

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำให้มากขึ้น พร้อมปรับปรุงบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ จัดสร้างอาคารประกอบ 43 แห่ง และก่อสร้างถนนรอบอ่างฯ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 9.50 ล้าน ลบ.ม. ทำให้อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานมีความจุเก็บกักเพิ่มเป็น 28.34 ล้าน ลบ.ม. สร้างประโยชน์อย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี รวมไปถึงการสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา รองรับการขยายตัวของทุกภาคส่วนในอนาคต

ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองอำนาจเจริญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย