ชสอ.เปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

0
61223

วันที่ 21 พ.ค.67 หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี เป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณต่อขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างอเนกอนันต์ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและสักการะบูชาของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และบุคคลทั่วไป โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. และคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี


รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ความเป็นมาในการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สืบเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 51 ได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่มีต่อการสหกรณ์ไทย นับเป็นพระอนุสาวรีย์ แห่งที่ 20 ของพระองค์ท่าน จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงริเริ่มทดลอง และจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขยายการสหกรณ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติมาจนทุกวันนี้


ดังนั้น ชสอ. จึงได้จัดหางบประมาณ ในการจัดสร้างพร้อมทั้งเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบทุนจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยขึ้น โดยประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ชสอ.ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของขบวนการสหกรณ์ โดยหล่อองค์ด้วยโลหะทองสำริด ขนาดสองเท่าพระองค์จริง ขนาดความสูง 3.50 เมตร ฉลองพระองค์เต็มพระยศในลักษณะท่าประทับยืนบนแท่นฐานพระอนุสาวรีย์