ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯ โชว์ผลกำไร 1,682 ล. มุ่งยกระดับระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล ตั้งเป้าสู่ “Digital FSCT”

0
62115

วันที่ 8 มิ.ย.67 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ประกอบด้วย สหกรณ์ที่ใช้ธุรกรรมของ ชสอ. นักสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,038 สหกรณ์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ชสอ. โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ได้ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) ณ วันสิ้นปีบัญชี ชสอ. 31 มีนาคม 2567 มีสหกรณ์สมาชิก 1,103 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม 143,631 ล้านบาท สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,682 ล้านบาท และในปีนี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ชสอ. ได้จัดสร้างหอประวัติ และพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ขนาด 2 เท่าของพระองค์จริง จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการพัฒนาครูสหกรณ์โรงเรียนและประกวดโรงเรียนสหกรณ์ดีเด่น การเปิดบริการเงินกู้โครงการพิเศษใหม่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับตลาดกลางออนไลน์เพื่อคนสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางซื้อขายสินค้า และส่งเสริมอาชีพเสริม

นอกจากนี้ ชสอ. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ระดับมาตรฐานสากล ได้แก่ ธรรมาภิบาล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร ชสอ. ให้เป็น Digital FSCT ด้านต่างประเทศ ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) ซึ่งประธานกรรมการ ชสอ. ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกับ ACCU จัดโครงการฝึกอบรมให้กับผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ให้กับบุคลากรของสหกรณ์สมาชิก

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวทิ้งท้ายว่า นับเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ ชสอ. เมื่อสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยมอบรางวัลประจำปี 2566 ให้กับ ชสอ. จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประเภทดีเลิศ ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่นต้นแบบในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ ในฐานะเป็น “บุคคลดีเด่นต้นแบบในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยอย่างยั่งยืน”