ชสท. จับมือพันธมิตรด้านการขนส่ง เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ หวังลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์

0
7996

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดขึ้น พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้คณกรรมการดำเนินการ ชสท. และผู้สนับสนุนกิจการ ชสท. โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ อาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ

ทั้งนี้ ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชั้น 1 อาคาร ชสท. โดยมีสินค้าสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ให้เลือกซื้อ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ รู้สึกยินดีที่ ชสท. ริเริ่ม โครงการศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้น เพื่อบริการการรับส่งสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักสหกรณ์ที่ต้องตอบสนองต่อมวลสมาชิกและก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สังคม กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ และขอขอบคุณ ชสท. ที่ได้ริเริ่มโครงการ ฯ ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้”

ด้านนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร ที่ให้บริการแก่สมาชิกครบวงจรในทุกด้าน ชสท. ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้น ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวทุกชนิด ที่ผลิตและจำหน่ายโดยสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการซื้อขายข้าวของสหกรณ์การเกษตรประสบความสำเร็จในทุกด้าน ชสท. จึงได้ร่วมมือกับ พันธมิตรด้านการขนส่ง ก่อตั้ง ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้นสอดคล้องตามหลักการวิธีการสหกรณ์ มีเป้าหมาย เพื่อลดต้นทุนการส่งสินค้าให้กับสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงเป็นการต่อยอดจากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจาย สินค้าสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการระยะหนึ่งแล้ว รวมถึงเพื่อก่อประโยชน์แก่สมาชิก บุคคลทั่วไป ในการใช้บริการสินค้าสหกรณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย

นายศุภชัย นิลวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด หนึ่งในพันธมิตรการขนส่ง ของ ชสท. กล่าวว่า ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินงานบริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีสาขา บริการกว่า 200 สาขา ในการนี้ทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการสนับสนุนการบริการสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ อันที่จะก่อประโยชน์แก่สหกรณ์โดยรวม จึงได้ร่วมมือกับ ชสท. โดยเช่าพื้นที่ เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็น โครงการตัวอย่าง ซึ่งในอนาคตจะขยายโครงการฯ ศูนย์รับ–ส่งสินค้าไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ ต่อไป

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ ได้ที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และใช้บริการศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ในราคาพิเศษช่วงเปิดตัว ได้ที่ ชั้น 1 อาคาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ ได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. โทร. 02 591 4567 ต่อ 408