ชป.ลงพื้นที่ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ

0
6827

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับกรมชลประทาน ประจำปี 2564 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมชาย เมรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เป็นผู้บรรยายสรุปผลงาน

สำหรับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 56,097 ไร่ รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอเฉลิมเกียรติ์ และอำเภอนางรอง มีแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำนางรองความจุ 121.414 ล้าน ลบ.ม. โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาคือหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้ในการดำเนินงาน มีการจัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังนำเอาโครงการทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน แจกพันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ และ ปุ๋ย ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ มีการแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ำรับทราบ ทั้งก่อนและระหว่างการส่งน้ำ แจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในลำน้ำที่รับผิดชอบทราบ และแจ้งข่าวสารในที่ประชุม เช่น การประชุมใหญ่สมาชิก ประชุมคณะกรรมการประชุม JMC เป็นต้น อีกทั้งยังมีการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำหรือสภาวะวิกฤตอีกด้วย