ชป.ชี้แจงการจ่ายค่าชดเชยงานสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ ทำตามขั้นตอน กม.

0
8206

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีตัวแทนราษฎร .ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ รวมตัวร้องเรียนเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินค่าทดแทนจากการก่อสร้างงานระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้ง 5 ตำบล นั้น

นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า งานก่อสร้างงานระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2560 โดยก่อนดำเนินการก่อสร้าง ได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับ รวมไปถึงขั้นตอนการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้กับราษฎร ซึ่งราษฎรในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือและเห็นด้วยกับประโยชน์ที่จะได้รับพร้อมทั้งยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง

“ในส่วนของงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ มีที่ดินที่อยู่ในเขตงานก่อสร้างทั้งหมด 1,331 แปลง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้ดำเนินการจ่ายค่าที่ดินแล้วจำนวน 552 แปลง คิดเป็นเงิน 61,045,057.53 บาท หรือร้อยละ 42 คงเหลือที่ดินที่จะต้องจ่ายอีก 779 แปลง คิดเป็นเงิน 90,869,802 บาท ปัจจุบันมีบัญชีพร้อมจ่ายแล้ว 166แปลง เป็นเงิน 13,128,403.52 บาท โดยในวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าที่ดินให้กับราษฎร จำนวน 18 ราย 21 แปลง เนื้อที่ 5.04 ไร่ รวมเป็นเงิน 2,536,482.91 บาท

สำหรับกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้ตรวจสอบร่วมกับ สำนักกฎหมายและที่ดินแล้ว พบว่าผู้ร้องเรียนที่ปรากฎตามข่าวจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายสงกรานต์ แปงแก้ว นายประสิทธิ์ กาทองทุ่ง นางพัด ทิยะ และ นายวิทยา เพชรสุวรรณ ได้จัดทำบัญชีพร้อมจ่ายค่าที่ดินและค่ารื้อย้ายแล้ว ยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ รวมเป็นเงิน 908,494.71 บาท ส่วนนายสมพร เชียงรส อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีค่าที่ดินและค่ารื้อย้าย ซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้ลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 แล้ว ต่างพอใจกับคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ส่วนเรื่องของการนำโฉนดของราษฎรไปนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกรมที่ดิน เพื่อนำไปจดทะเบียนเมื่อได้จ่ายค่าทดแทนที่ดินไปแล้ว