กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชู!!สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ช่วยสร้างอาชีพ แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก

0
36614

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัดพร้อมเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร

วันนี้ (21 มิ.ย. 66) นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด (สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566) และเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของสมาชิกสหกรณ์

ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และพบปะสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พร้อมกล่าวชื่นชมสหกรณ์การเกษตรมะขามเตี้ย จำกัด ในการดำเนินธุรกิจและผลสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ที่ส่งผลให้การดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้ประสบผลสำเร็จ และมีความเข้มแข็งจนสามารถคว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 และได้เข้ารับพระราชทานโล่ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จากนั้น เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผ่านรายการโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรปลอดหนี้” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งจากสภาพแวดล้อม สังคม หรือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่หนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผ่านรายการโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรปลอดหนี้” เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการเงินภาคครัวเรือนให้แก่สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักการและมีทักษะในการจัดการการเงินของครัวเรือน          มีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออม สามารถสร้างวินัยทางการเงินได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เบื้องต้น     ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับภาระหนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ถึงแนวทางในการลดภาระหนี้และปลดหนี้ได้ ตลอดจนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างปลอดหนี้ได้ในที่สุด โดยกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากต้นตออย่างจริงจัง   โดยกรมได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาหนี้มาร่วมเสวนาและช่วยถอดบทเรียนเชิงลึกอีกด้วย ดังนั้น ในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายจะได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ช่วยพี่น้องเกษตรกรให้หมดปัญหาเรื่องหนี้สิน เป็น “เกษตรกรปลอดหนี้” ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศต่อไป

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชน เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน และแปลงสมุนไพรของคุณกาญจนา ป้อมสกุล หรือครูฝน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 บ้านท่าไม้ยาว ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย ซึ่งได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต และสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ทั้งนี้ ได้มีการสาธิตกระบวนการเจาะไม้ไผ่เพื่อเก็บน้ำจากไม้ไผ่มาทำน้ำไม้ไผ่ธรรมชาติ โดยมีคุณประโยชน์ในการช่วยล้างลำไส้ พร้อมชมแปลงสมุนไพรที่ปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิด สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพร รวมทั้งชมการสาธิตการนำผลผลิตการเกษตรมาแปรรูป และเยี่ยมชมภายในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพรของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ น้ำมันนวด สเปย์กันยุง แชมพู ชาหญ้าหวาน สบู่จากรังไหมและสบู่จากสมุนไพร

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายด้านการประมง กิจกรรมการเลี้ยงผำ ไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ภายในศูนย์เรียนรู้สาหร่ายน้ำจืด หรือไข่ผำ             ของลูกหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด โดยคุณกมลวรรณ รุ่งประเสริฐ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาทำอาชีพการเกษตรผสมผสาน และได้เริ่มเลี้ยงไข่ผำเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบผำ ขนมจีนน้ำยาไข่ผำ รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการขยายตลาดสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ จนได้เป็นที่รู้จักและมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนต่อยอดการทำธุรกิจอีกด้วย