กรมชลฯ ชู!!อ่างฯโสกซับแดง แหล่งน้ำเพื่อชาวชนแดน จ.เพชรบูรณ์

0
28795

กรมชลประทาน กางแผนศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน้ำโสกซับแดง ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง สร้างรายได้ ขยายอาชีพให้ชาวชนแดนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีน้ำไหลผ่านในลำคลอง ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝนธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ทำให้รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและไม่แน่นอน กรมชลประทานได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาวางโครงการ การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจธรณีฐานราก การสำรวจบ่อยืมดิน การออกแบบเบื้องต้น และการสำรวจกันเขต โดยวางแผนจะดำเนินงานก่อสร้างในระยะเวลา 3 ปี (2569- 2571)

ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 4.43 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่จะส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝนกว่า 5,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 2,000 ไร่ ที่สำคัญจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการปศุสัตว์ของราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยด้วยการชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้อีกทางหนึ่งด้วย